Η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου ζητά να προσλάβει προσωπικό

2020-04-24

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού COVID-19, στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οι θέσεις ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων έχουν ως κάτωθι:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ήτοι από 23 Απριλίου 2020 έως και 28 Απριλίου 2020.Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ, ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά τη συνημμένη στην ανακοίνωση αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου - Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚ¨Α με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα email : ksm@crete.gov.gr και xeimoniti@crete.gov.gr . Η αίτηση θα αποσταλεί και στα δύο email σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των δύο υπαλλήλων.

Στο email του υποψηφίου θα αποστέλλεται ο αρ. πρωτοκόλλου εισερχομένου στην υπηρεσία εγγράφου, μέχρι και την επομένη της αποστολής της αίτησης εργάσιμη ημέρα ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν και τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησης στα τηλέφωνα 2841340345 (Κων/νος Ματζουράνης) και 2841340338 (Κυριακή Χειμωνίτη).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων μετά των συνημμένων δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής τους στην υπηρεσία, ενώ το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής παραλαβής από την υπηρεσία εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στην υποβληθείσα αίτηση με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, την βαθμολόγηση κριτηρίων, τα γενικά προσόντα πρόσληψης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την κατάταξη των υποψηφίων, την ανάρτηση πινάκων και την πρόσληψη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν από την δημοσιευθείσα ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στα τηλέφωνα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2841340345 (Κων/νος Ματζουράνης) και 2841340338 (Κυριακή Χειμωνίτη).

Από το Γραφείο τύπου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.